:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
- ว่าง -
เจ้าพนักงานธุรการ ปง./ชง.
งานพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน ปก./ชก.
นายจรัส เด่นสะท้าน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์
- ว่าง -
นักสังคมสงเคราะห์ ปก./ชก.