:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกณิกา อินต๊ะถา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกณิกา อินต๊ะถา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานบริหารงานทั่วไป
นางสาววรัญญา กาวิละ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
งานพัฒนาชุมชน
นางสาวพิมพ์พลอย พรหมวัง
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายจรัส เด่นสะท้าน
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
งานสังคมสงเคราะห์
- ว่าง -
นักสังคมสงเคราะห์ ปก./ชก.