:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางพัชรี คงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
งานบริหารงานทั่วไป
นายศุภฤกษ์ ไชยยะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอัจฉริยา มาศรี
พนักงานจ้างทั่วไป
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นางสาวภรณ์ภัทร เสาคำ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
นายชาย เขื่อนเพชร
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสาธิต ออนคง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปิยากร ฟูใจ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายมาโนช กาวิโล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวรเชษฐ์ เทพธานี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมนึก ศรีเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
นายจตุรพร ปลอดภัย
พนักงานจ้างทั่วไป
งานป้องกันและควบคุมโรค
นางกรรณิการ์ สุนทรพิพิศ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นายสุรศักดิ์ เมืองมูล
พนักงานจ้างทั่วไป
นายศุพัฒนชัย อินสามตา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประวัติ ศรีผะสม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประทัน ทองมณี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนพพร ปัญญาคุณ
พนักงานจ้างทั่วไป