:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน
นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน
นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรัญญาภรณ์ มงคล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายศักดิ์ชัย พละทรัพย์
ครู
นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน
ครู
-ว่าง-
ครู
นางสาวจิรัญชยา ลากวง
ครู
นางสาวสุธิมา เกตุแก้วมณี
ครู
- ว่าง -
ครู
นางสาววันดี อินธิยา
ผู้ช่วยครู
นายธนบูลย์ แสงตาหล้า
ผู้ช่วยครู
นางสาวขนิษฐา สองเมือง
บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)
นางสาวเอมอร วิบูลย์จารุวงศ์
ครูช่วยสอน
-ว่าง-
ครูช่วยสอน
นางสาวทิพวรรณ ขัดแสน
ครูช่วยสอน
นางสาวกุลภรณ์ คำติ๊บ
ครูช่วยสอน
นางสาวนิรัชยา คำยา
ครูช่วยสอน
นายสิราวุธ มะลิ
ครูช่วยสอน
นางสาวศิริขวัญ ใจงาม
ครูช่วยสอน
นางสาวศิริลักษณ์ ขันขาว
ธุรการ
นางหน่อทีรา หล้าสกุล
แม่บ้าน
นางสาวโชติชญาน์ ฤทธิ์เดช
แม่บ้าน
นายนิเวศน์ ทองวัตร์
ภารโรง