:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน
นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน
นางพิมลพัตร์ วงศ์อุทัย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววรัญญาภรณ์ มงคล
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายสุพิพิธธน หมื่นแก้ว
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นายศักดิ์ชัย พละทรัพย์
ครู
นางสาวทิพย์วรรณ จะปูน
ครู
นางสาวรุ่งนภา ปัญโย
ครู
นางสาวจิรัญชยา ลากวง
ครู
นางสาวสุธิมา เกตุแก้วมณี
ครู
- ว่าง -
ครู
นางสาววันดี อินธิยา
ผู้ช่วยครู
นายธนบูลย์ แสงตาหล้า
ผู้ช่วยครู
นางสาวขนิษฐา สองเมือง
บุคลากรสนับสนุนการสอน (ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี)
นางสาวเอมอร วิบูลย์จารุวงศ์
ครูช่วยสอน
ว่าที่ ร.ต.พงค์ประชา กาสีชา
ครูช่วยสอน
นางสาวทิพวรรณ ขัดแสน
ครูช่วยสอน
นางสาวกุลภรณ์ คำติ๊บ
ครูช่วยสอน
นางสาวนิรัชยา คำยา
ครูช่วยสอน
นายสิราวุธ มะลิ
ครูช่วยสอน
นางสาวศิริขวัญ ใจงาม
ครูช่วยสอน
นางสาวศิริลักษณ์ ขันขาว
ธุรการ
นางหน่อทีรา หล้าสกุล
แม่บ้าน
นางสาวโชติชญาน์ ฤทธิ์เดช
แม่บ้าน
นายนิเวศน์ ทองวัตร์
ภารโรง