:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน
นางวันเพ็ญ จักขุจัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่
หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน
นางสาววัชรินทร์ สุริโย
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน
นางสาวณัฐธิกานต์ คิดชอบ
ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ
นางอรทัย กิติฐานะ
ครู
ว่าง
ครู
นางสาวพเยาว์ เกตุกุล
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางนิตย์ ช่างเรือน
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(ปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน)
นางอารีลักษณ์ มุงเมือง
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวพันทิพา สาดอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวเนาวรัตน์ โสภา
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวปรียาพร วิชาคุณ
ผู้ดูแลเด็ก
(ปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน)
นางสาวอธิชา สมุดชัย
ผู้ดูแลเด็ก
(ปฎิบัติราชการ ณ โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน)
นายสุธีย์ หล้าสกุล
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวดวงกมล เทพเสน
ธุรการ
นางสาวขวัญฤทัย มั่งมูล
พี่เลี้ยงเด็ก
นางลัดดา เกี่ยงคำ
แม่บ้าน