:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

สำนักปลัด
นางสาวอัญชุลีกร เอี่ยมละออ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพิมพา เดชเดชะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายณัฐ กันภัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
งานบริหารงานทั่วไป
นางเจนจิรา หมื่นกัน
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายภูวไนย ทองน้อย
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
นายสุทธาชาติ บุญเลิศ
พนักงานขับรถยนต์
นายปริญญา ทันทะโก
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นายวัชรา กองมณี
พนักงานขับรถยนต์(ผู้มีทักษะ)
นางสาวนิตยา กองมณี
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวภูษณิศา คำบุญปั๋น
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวเกวลี จิตต์นุ่ม
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสิทธิโชค ถาวรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาวโสภา อิ่นแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
งานการเจ้าหน้าที่
นางสาวนงลักษณ์ บุญตวย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวศุภลักษณ์ รุ่งเรือง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางจันจิรา เอยานะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
งานส่งเสริมการเกษตร
นายนพดล บัวศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายดนูวัต รุจิรดาพร
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายไพศาล ปุริกา
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสาคร อตำมา
พนักงานจ้างทั่วไป
นายอำนาจ วาสนาหนุนนำ
พนักงานจ้างทั่วไป
ส.ต.อังกุณ บุญเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายไกรสร ช่างเรือน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิกร กันทาสี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิกร คำน้อย
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิรัตน์ อัมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายนิติพงษ์ สุวรรณ์ธร
พนักงานจ้างทั่วไป
งานนิติการ
นายมังกร สิทธิกานต์
นิติกรปฏิบัติการ
งานทะเบียนราษฎร
นางสาวภัทรนันท์ อินสามตา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ