:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ประธานกลุ่มแม่บ้าน
นางประนอม จอมเม็ด
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลสันมหาพน
โทร 086-9107430
นางอัญชลา เจียวท่าไม้
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 ตำบลสันมหาพน
โทร 099-4129558
นางพรรณี หินแก้ว
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสันมหาพน หมู่ที่ 3 ตำบลสันมหาพน
โทร 089-4333455
นางสมศรี ติ๊บปิน
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 ตำบลสันมหาพน
โทร 080-0781138
นางบัวผัน ไวปัญญา
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสันมหาพน
โทร 085-7058029
นางประภาพร แก้วนาบอน
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสันมหาพน
โทร 063-0826459
นางทัศนีย์ จันดี
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านปากทาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน
โทร 086-9238735
นางนิตยา เพชรศักดา
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสันมหาพน
โทร 093-1959797
นางพิกุล บัวศรี
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันมหาพน
โทร 084-9485895
นางสมบูรณ์ มณีวรรณ์
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน
โทร 082-7657457
นางพิมใจ อินทนนท์
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก
โทร 083-5762094
นายวิลเลียม ลิขิตกุล
ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้าน บ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก
โทร 090-2409488