:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ
นายพิพัฒน์ เลิศรัตนะธารา
ปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน
นายอาดิษฐ์ อินทจักร์
รองปลัดเทศบาลตำบลสันมหาพน
สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวอัญชุลีกร เอี่ยมละออ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพิมพา เดชเดชะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายณัฐ กันภัย
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
กองคลัง
นางสาวจงจิตร ละมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกัญจน์กมน โถนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวจิรัฐติกาล ทอดช่วง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
กองช่าง
นายพิภพ กิติกาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุธีย์ ไพยารมณ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายพิเชษฐ์ รักโนนสูง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางพัชรี คงสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
กองการศึกษา
นางวันเพ็ญ จักขุจัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสาวจงกลณีย์ ยะย่าเป้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน
กองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกณิกา อินต๊ะถา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นางสาวเกณิกา อินต๊ะถา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป