:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

คณะผู้บริหาร
ว่าที่ร้อยตรีปรีชา มาระกะ
นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน
โทร 081-8832615
นายภูธนกฤษฎ์ นาคิน
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน
โทร 089-2623077
นายเจริญยุทธ ปัญญารัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน
โทร 081-9507240
นายสมจิตร ธงดำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน
โทร 087-1773748
นายอิทธิพัทธ์ มูลลา
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน
โทร 081-0319042