:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กองช่าง
นายพิภพ กิติกาศ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายสุธีย์ ไพยารมณ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายพิเชษฐ์ รักโนนสูง
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
งานบริหารงานทั่วไป
นางจันทรัตน์ อินทรเทพ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวอังคณาณ์ บุญรมย์
พนักงานจ้างทั่วไป
งานวิศวกรรมโยธา
-ว่าง-
นายช่างโยธา ปง./ชง.
นายศักดา อิ่นแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายประเสริฐ สกุลณี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายกัมพล ศรีใส
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมชาย จันทร์บุญ
พนักงานจ้างทั่วไป
งานสาธารณูปโภค
นายก้านทอง บุญเป็ง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธวัชชัย อินทนนท์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธนชัย รอบคอบ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบริพัฒน์ กันทาสี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบุญส่ง เรือนแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพิชัย ปละอุด
พนักงานจ้างทั่วไป
นายชูชาติ ยาลจิตร
พนักงานจ้างทั่วไป