:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กองการศึกษา
นางวันเพ็ญ จักขุจัน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานบริหารงานทั่วไป
นางสาววัชราพรรณ์ ใจใส
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานบริหารการศึกษา
นางนันท์นภัส กันภัย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
งานส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
นางสาวรัตนา พรมโน
นักสันทนาการชำนาญการ
นางเขมจิรา ชัยรัตน์
พนักงานจ้างทั่วไป
งานการศึกษาปฐมวัย
-ว่าง-
นักวิชาการศึกษา ปก./ชก.