:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กองคลัง
นางสาวจงจิตร ละมูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวกัญจน์กมน โกนาค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวจิรัฐติกาล ทอดช่วง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
งานบริหารงานทั่วไป
- ว่าง -
นักจัดการงานทั่วไป ปก./ชก.
นางสาวณัฎฐิญา สุวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
นางฤทัย ชูวงษ์
นักวิชาการคลังชำนาญการ
นางสาวชัญญา ขจีไกรลาส
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวทานกมล อ้ายคนโต
พนักงานจ้างทั่วไป
งานพัสดุและทรัพย์สิน
นางยุพาพรรณ กันทาสี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
นางโสภา เสมอใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
- ว่าง -
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ปง./ชง.
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-ว่าง-
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปก./ชก
นางสาวธนัญญา อัมรินทร์
พนักงานจ้างทั่วไป
นายปฏิภาณ นาคิน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายพงษ์เทพ เนตรสุวรรณ์
พนักงานจ้างทั่วไป