:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

สมาชิกสภาเทศบาล
นายไพโรจน์ เมฆขยาย
ประธานสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นายสุรยุทธ บูรณา
รองประธานสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นายพิพัฒน์ เลิศรัตนะธารา
เลขานุการสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายจําเนียร จอมเม็ด
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นางมิ่งขวัญ ธงเคย
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นายนิกร หินแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นายทองสุข สําราญ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นางชนารดี ศิริอัมพล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางสาวเยี่ยม ดวงพิทักษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นางชนิษฐ์ภัค คําสน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นายฤทธิ์ ถานะ
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นายสงบ วงศ์คํามูล
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน
นายศรีใย กาแว
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันมหาพน