:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
นางคำปัน สุภา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าบง หมู่ที่ 1 ตำบลสันมหาพน
โทร 099-2877610
นางสาวนงลักษณ์ มหาแดง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าเส้า หมู่ที่ 2 ตำบลสันมหาพน
โทร 099-2868937
นายวิชัย ประเสริฐศรี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสันมหาพน หมู่ที่ 3 ตำบลสันมหาพน
โทร 095-4283612
นางทองห่อ เขียวพร้อม
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 4 ตำบลสันมหาพน
โทร 061-3626179
นางชูศรี กาลายี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหนองหล่ม หมู่ที่ 5 ตำบลสันมหาพน
โทร 098-7768771
นางสาวศรีวรรณ มูลปิน
ประธานอาสาสมัครสารารณสุขบ้านหนองกอก หมู่ที่ 6 ตำบลสันมหาพน
โทร 086-1852831
นางรุ่งอรุณ สัมฤทธิ์
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านปากทาง หมู่ที่ 7 ตำบลสันมหาพน
โทร 062-8546330
นางแสงอรุณ สุคำ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสันมหาพน
โทร 089-7591581
นางพิไลย์ กันทาสี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 9 ตำบลสันมหาพน
โทร 085-3262941
นางทิพยวรรณ์ กิติกาศ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านห้วยฮ่าง หมู่ที่ 10 ตำบลสันมหาพน
โทร 094-1878849
นางพัชนีย์ ใจเป็ง
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านบวกหมื้อ หมู่ที่ 1 ตำบลขี้เหล็ก
โทร 085-6943508
นายศรีใย กาแว
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านแม่มาลัย หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก
โทร 089-9547971