:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองช่าง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 25 เม.ย. 66
2 คำขอรับใบแทน (น้ำบาดาล) 25 เม.ย. 66
3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.5) 25 เม.ย. 66
4 คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 25 เม.ย. 66
5 คำขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต 25 เม.ย. 66
6 คำขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น 25 เม.ย. 66
7 คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 25 เม.ย. 66
8 คำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 25 เม.ย. 66
9 แบบฟอร์มคำขอแก้ใขใบอนุญาต (น้ำบาดาล) 25 เม.ย. 66
10 แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต (น้ำบาดาล) 25 เม.ย. 66
11 แบบฟอร์มคำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล 25 เม.ย. 66
12 ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 25 เม.ย. 66
13 หนังสือแจ้งการบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานของผู้ควบคุมงานตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 25 เม.ย. 66
14 หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 25 เม.ย. 66
15 หนังสือแจ้งชื่อผู้ควบคุมงานคนใหม่ตามมาตรา 30 วรรคสอง 25 เม.ย. 66