:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ดาวน์โหลดเอกสาร - กองคลัง


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 การลงทะเบียนขอลดหรือยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 มี.ค. 66
2 หนังสือมอบอำนาจ 2 มี.ค. 66
3 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 มี.ค. 66
4 คำร้องขอแจ้งปลดป้าย/เปลี่ยนแปลงป้าย 2 มี.ค. 66
5 คำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการที่ดิและสิ่งปลูกสร้าง/บัญชีรายการห้องชุด 2 มี.ค. 66
6 แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านธนาคาร 2 มี.ค. 66
7 แบบสำรวจที่ดิน 2 มี.ค. 66
8 แบบสำรวจสิ่งปลูกสร้าง 2 มี.ค. 66
9 แบบสำรวจอาคารชุด 2 มี.ค. 66
10 ภดส.5 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 มี.ค. 66
11 ภดส.6 หนังสือแจ้งการประเมินภาษี 2 มี.ค. 66
12 ภดส.7 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2 มี.ค. 66
13 ภดส.8 แบบแสดงรายการคำนวณภาษีห้องชุด 2 มี.ค. 66
14 ภดส.9 คำร้องขอรับเงินภาษีคืน 2 มี.ค. 66
15 ภดส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษี 2 มี.ค. 66