:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 วิสัยทัศน์การพัฒนา

"มุ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่เมืองคุณภาพชีวิตที่ดี พัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาล "

 

 

พันธกิจ

            ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

            แนวทางการพัฒนา

                    1.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    1.2 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

                    1.3 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

          ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          แนวทางการพัฒนา

                    2.1  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster)

                    2.2  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่                       

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

          แนวทางการพัฒนา

                    3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

                     3.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

                     3.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

          ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          แนวทางการพัฒนา

                    4.1  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น              

                    4.2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

          ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

          แนวทางการพัฒนา

                    5.1   การกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้น   ทุกภาคส่วนในชุมชน

                    5.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติด

                    5.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน

                    5.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

          ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน

          แนวทางการพัฒนา

                   6.1  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   6.2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

          ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          แนวทางการพัฒนา

                    7.1  สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

                    7.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

                    7.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม