:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ประวัติความเป็นมา

ประวัติเทศบาลตำบลสันมหาพน

“เทศบาลตำบลสันมหาพน” เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลใช้ชื่อว่า“สุขาภิบาลสันมหาพน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2499 ครอบคลุมพื้นที่ 10.30 ตารางกิโลเมตรภายหลังเปลี่ยนแปลงเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2526 เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1.18 ตารางกิโลเมตรพื้นที่สุขาภิบาลจึงมี 11.48 ตารางกิโลเมตรต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาล” เป็น “เทศบาล” ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และใช้ชื่อว่า “เทศบาลตำบลสันมหาพน” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

  ต่อมา พระราชบัญญัติสภาตำบลสันมหาพนหรือองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2546 ได้กำหนดให้ยุบรวมสภาตำบลทั้งหมดเข้ากับพื้นที่หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีเขตติดต่อภายในอำเภอเดียวกัน ภายใน 90 วันนับแต่มีผลใช้บังคับ ซึ่งเทศบาลตำบลสันมหาพนมีพื้นที่ติดกับสภาตำบลสันมหาพน กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศยุบรวมสภาตำบลสันมหาพนรวมกับเทศบาลตำบลสันมหาพนลงประกาศราชกิจจานุเบกษาทั่วไปเล่ม 121 ตอนพิเศษ 102 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2547 ส่งผลให้เทศบาลตำบลสันมหาพนมีพื้นที่เพิ่มขึ้นอีก 20.613 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันเทศบาลตำบลสันมหาพนจึงมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ 32.093 ตารางกิโลเมตร