:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ติดต่อเรา

 

เทศบาลตำบลสันมหาพน
เลขที่  999 หมู่ 7 (บ้านปากทาง) ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 50150
อีเมล  sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th
Website : www.sanmahapon.go.th
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Youtube  : เทศบาลตำบลสันมหาพน

 

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน : 053-471-267

  สำนักปลัด (ฝ่ายอำนวยการ)         ต่อ  16
  สำนักปลัด (ฝ่ายปกครอง)             ต่อ 19
  กองคลัง                                       ต่อ  11
   กองคลัง (งานพัฒนารายได้)          ต่อ  18
   กองช่าง                                       ต่อ  15
   กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     ต่อ  25
   กองการศึกษา                               ต่อ  26
  กองสวัสดิการสังคม                       ต่อ  17

 เบอร์โทรสาร (FAX) : 053-471-400
เบอร์โทรศัพท์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 053-471-341
เบอร์โทรศัพท์งานกู้ชีพ                                      : 053-470-418
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันมหาพน         : 053-106-532
โรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน                       : 053-106-431

แผนที่เทศบาลตำบลสันมหาพน

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น