:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันมหาพน // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 053-471-267 แฟกซ์ 053-471-400 อีเมล์ : sanmahapon@gmail.com , saraban@sanmahapon.go.th

ชื่อ: การประชุมผู้ปกครอง

12 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันศุกร์ ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา มาระกะ นายกเทศมนตรีตำบลสันมหาพน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลสันมหาพน เข้าร่วมการประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมน้ำปิง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางนโยบายของโรงเรียน ในการร่วมกันดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆของนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการแจ้งแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน ความก้าวหน้าด้าน การจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อโรงเรียนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร