วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 วิสัยทัศน์การพัฒนา

"มุ่งเป็นองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้"

"ก้าวสู่เมืองคุณภาพชีวิตที่ดี"

"พัฒนาอย่างมีธรรมาภิบาล"

 

คำอธิบาย : เทศบาลตำบลสันมหาพน มุ่งพัฒนาในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการกำหนดเป้าหมายในการเป็นเมืองที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึง ทั้งในด้านสุขภาวะ สาธารณูปโภค สาธาณูประการ การศึกษา การดำรงชีพ และการประกอบอาชีพ โดยนำหลักความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาใช้ในการพัฒนาทุกด้าน

 

พันธกิจ

 

            ๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

          แนวทางการพัฒนา

                    1.1 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    1.2 การส่งเสริมสุขภาวะของชุมชน

                    1.3 การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

 

          ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

          แนวทางการพัฒนา

                    2.1  การสร้างและพัฒนาการรวมกลุ่ม  (Cluster)

                    2.2  ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

                      

          ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

                    3.1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร

                     3.2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง

                     3.3  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและด้านสาธารณูปการ

 

          ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          แนวทางการพัฒนา

                    4.1  การเชื่อมโยงวิถีชีวิตชุมชนกับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น              

                    4.2  การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 

          ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

          แนวทางการพัฒนา

                    5.1   การกระตุ้นการมีส่วนร่วมโดยมุ่งเน้น   ทุกภาคส่วนในชุมชน

                    5.2  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม  อบายมุขและสิ่งเสพติด

                  5.3  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาความสงบปลอดภัยให้แก่ชุมชน

                    5.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

          ๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และระบบนิเวศน์

          อย่างยั่งยืน

          แนวทางการพัฒนา

                   6.1  ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   6.2  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

          ๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

          แนวทางการพัฒนา

                    7.1  สร้างจิตสำนึกและพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ

                    7.2  การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

                    7.3  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการและการตรวจสอบควบคุม

 

 

 

Tuesday the 30th. สงวนลิขสิทธิ์ เทศบาลตำบลสันมหาพน. Powered by 888poker review - All rights reserved.